REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIAGLOSU.PL i AKADEMIAGLOSU.COM

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego akademiaglosu.com (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis internetowy prowadzony jest przez Akademia Głosu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez:
   1. pocztę tradycyjną na adres: ul. Świętokrzyska 18/324 00-052 Warszawa;
   2. wiadomość e-mail kierowaną na adres poczty elektronicznej: kontakt@akademiaglosu.pl;
   3. telefonicznie pod numerem: +48 508 661 512;
   4. formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej akademiaglosu.com oraz akademiaglosu.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Usługodawca umożliwia w ramach Serwisu składanie Zamówień na usługi oraz produkty oferowane przez samego Usługodawcę, jak również wskazane przez niego podmioty trzecie, w tym w szczególności związane z działalnością Usługodawcy warsztaty, szkolenia, konsultacje, w tym dotyczące pracy nad głosem, emisji głosu, sztuki autoprezentacji, wystąpień publicznych lub innych.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi, lub jej elementów bądź Produktu bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać również dodatkowe regulaminy.

 

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Akademia Głosu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, numer KRS: 0000857156, adres: ul. Świętokrzyska 18/324 00-052 Warszawa, pod numerami NIP: 5252833825 oraz REGON: 386870549;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Warsztaty – usługa świadczona przez Usługodawcę lub wskazany przez niego podmiot poza Serwisem, stanowiąca stacjonarne wydarzenie o charakterze grupowego szkolenia, kursu lub innego typu spotkania o charakterze szkoleniowym, konsultacyjny lub innym, w tym w szczególności mające charakter warsztatów głosu, sztuki autoprezentacji, wystąpień publicznych lub innych – zgodnie z opisem w Serwisie;

Szkolenie/Szkolenie indywidualne – odpłatna pojedyncza usługa, mająca charakter szkoleniowy lub konsultacyjny, w tym w szczególności w zakresie pracy głosu, w tym emisji głosu, sztuki autoprezentacji wystąpień publicznych lub innych wskazanych w opisie Szkolenia w Serwisie. Szkolenie jest realizowane poza Serwisem. Jeśli nie wskazano inaczej Szkolenie ma charakter indywidualny, przy czym Usługodawca może oferować też szkolenia grupowe, w tym przykładowo w ramach oferty dla firm – zgodnie z informacjami w Serwisie;

Szkolenie online – Szkolenie prowadzone w formie zdalnej – bez jednoczesnej obecności stron, w tym w szczególności z wykorzystaniem narzędzi komunikacji na odległość – wskazanych w Serwisie;

Pakiet – pakiet Szkoleń indywidualnych obejmujący cykl wskazanej w Serwisie liczby spotkań w ramach Szkolenia indywidualnego;

Produkt – inne niż Warsztaty, Szkolenia czy Pakiety, usługi lub produkty oferowane do sprzedaży w Serwisie, których opis jest widoczny przy każdym z Produktów w Serwisie;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży (dalej jako: ,,Umowa” lub ,,Umowa sprzedaży”) wybranego przez Użytkownika Warsztatu, Szkolenia, Pakietu, Produktu (dalej również łącznie jako: ,,Usługi Akademii Głosu”) lub innej Usługi odpłatnej wskazanej w Serwisie, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu Internetowego, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w Serwisie;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 1. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 2. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 5. Ponadto w celu korzystania z niektórych Usług lub funkcjonalności Serwisu konieczna może być właściwa konfiguracja urządzenia oraz wyrażenie zgody na dostęp do usług lokalizacji w przeglądarce internetowej i/lub urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta, jak również zapewnienie dostępu przeglądarki do tych usług, zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie.
 6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. W przypadku gdy Użytkownik jest Przedsiębiorcą, czynności zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Serwisie w jego imieniu, a w szczególności czynności związane z założeniem i prowadzeniem Konta oraz składaniem Zamówienia, mogą dokonywać jedynie przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy. Usługodawca może zobowiązać osobę działającą w imieniu Przedsiębiorcy do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez Usługodawcę dokumentów, w tym w szczególności dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Przedsiębiorcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usług na rzecz Przedsiębiorców, w szczególności dokonania rejestracji Konta Użytkownika czy odmowy przyjęcia lub realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.

 

USŁUGI

 1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z oferowanych przez siebie Usług. Część z Usług adresowanych może być wyłącznie do Użytkowników, którzy dokonali w Serwisie rejestracji oraz posiadają aktywne Konto.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacji prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
   1. przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o działalności Usługodawcy, Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz dostępnych Usługach Akademii Głosu i Produktach;
   2. założenie i prowadzenie Konta;
   3. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia;
   4. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;
   5. możliwość dodania i prezentowania w Serwisie opinii/komentarzy,
   6. Newsletter.
 1. Złożenie Zamówienie jest odpłatne, w wysokości wskazanej w opisie każdego Warsztatu, Szkolenia, Pakietu lub innego Produktu. Pozostałe Usługi, wskazane w ppkt. 4 powyżej są Usługi nieodpłatnymi.
 2. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania i wyszukiwania informacji prezentowanych w Serwisie, w tym w ramach prowadzonego w Serwisie bloga, gdzie prezentowane są artykuły tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy i Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia Użytkownikom założenie i prowadzenie w Serwisie Konta. Szczegółowe zasady i warunki świadczenia Usługi prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt V. Regulaminu.
 5. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenia Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. VI niniejszego Regulaminu, i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Użytkownika Zamówienia.
 6. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 7. Usługodawca umożliwia Użytkownikom dodawanie i prezentowanie w Serwisie, w tym w szczególności w ramach tematycznego bloga, treści stanowiących indywidualne i subiektywne opinie, komentarze lub inne wypowiedzi, w tym w szczególności w ramach prowadzonego w Serwisie tematycznego bloga.
 8. Użytkownik, dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony – prezentacji opinii. Opnie powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83.
 9. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 10. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 

KONTO

 1. Użytkownik ma możliwość założenia i prowadzenia Konta w Serwisie.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 3. Użytkownik dokonujący rejestracji obowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym danych podanych jako obowiązkowe, w tym w szczególności swojego adresu e-mail.
 4. W celu poprawnego zakończenia rejestracji Użytkownik może być również proszony, o dokonanie dodatkowej aktywacji Konta, w tym z wykorzystaniem poczty e-mail, zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Serwisie.
 5. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
 6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 7. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 8. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub samodzielnego poprawienia danych, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.
 9. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika, jak również w innych przypadkach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 

 

ZAMÓWIENIE

 

    1. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Produkty oraz usługi prezentowane w Serwisie, w tym w szczególności Usługi Akademii Głosu. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danej Usługi Akademii Głosu lub Produktu zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich.
    2. Informacje o możliwości Zamówienia stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
    3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
    4. W celu Zamówienia wybranego Produktu lub Usługi Akademii Głosu, Użytkownik po wybraniu interesującego go Produktu lub Usługi, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
    5. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
    6. Usługodawca w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, bez podania przyczyny.
    7. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach poszczególnych Produktów bądź usług. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami Usługodawca może posługiwać się cenami netto.
    8. Użytkownik dokonuje płatności za wybraną Usługę Akademii Głosu lub Produkt za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem lub przelewem, na wskazany przez Usługodawcę numer rachunku bankowego.
    9. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
    10. Cena Produktu lub Usługi Akademii Głosu wskazana w Serwisie obejmuje wyłącznie świadczenie wskazane w Serwisie (w tym w szczególności, wyłącznie koszt uczestnictwa w Warsztatach czy Szkoleniu) i nie obejmują w szczególności kosztów dojazdu do miejsca organizacji Usługi Akademii Głosu, kosztów zakwaterowania czy podobnych.
    11. W przypadku Zamówienia Produktów podlegających dostawie, Usługodawca wskaże również w Serwisie możliwe formy dostawy, jej terminy oraz koszt.
    12. Usługi Akademii Głosu, o ile nie wskazano w Serwisie inaczej są jest realizowane przez Usługodawcę lub wskazany podmiot trzeci poza Serwisem i nie jest jego częścią.

 

 

WARSZTATY

 

    1. Użytkownik Serwisu może wziąć udział w organizowanych przez Usługodawcę lub wskazany przez niego podmiot trzeci Warsztatach.
    2. Uczestnictwo w Warsztatach jest odpłatne i wymaga złożenia Zamówienia w Serwisie zgodnie z pkt. VI Regulaminu oraz podania Usługodawcy wskazanych w Serwisie danych.
    3. W przypadku gdy Użytkownik dokonuje zapisu (Zamówienia) na Warsztaty również innych osób i podaje w Serwisie ich dane, proszony jest o uprzednie upewnienie się, że osoba taka wyraziła to na to zgodę po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, dostępnymi w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
    4. Usługodawca każdorazowo w opisie danych Warsztatów w Serwisie wskaże ich tematykę, program, typ, termin i miejsce oraz inne istotne informacje.
    5. Usługodawca może przewidzieć również emisje biletów lub innego dokumentu, którego okazanie będzie uprawniało do udziału w Warsztatach – w takim przypadku informacja o tym zostanie każdorazowo wskazana w Serwisie, a udział w Warsztatach może być uzależniony przez Usługodawcę lub podmiot trzeci organizujący Warsztaty od okazania tego dokumentu.
    6. Zmiana terminu, zmiana na inną Usługę Akademii Głosu lub rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach jest możliwa na zasadach określonych w pkt. X Regulaminu.
    7. Użytkownik będący uczestnikiem Warsztatów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie jego wizerunku, utrwalonego podczas Warsztatów w formie wizualnej lub audiowizualnej, w materiałach promocyjnych Usługodawcy publikowanych w Internecie (na stronach internetowych Usługodawcy lub serwisach społecznościowych).
    8. Uczestnikiem Warsztatów może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Zamówienia na dane Warsztaty.
    9. Uczestnik Warsztatów w czasie Warsztatów kieruje się wskazówkami oraz Zaleceniami prowadzącego Warsztaty, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uczestnik Warsztatów nie stosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim może zostać poproszony o ich upuszczenie.

 

 

SZKOLENIA

 

    1. Użytkownik w ramach Serwisu może dokonać Zamówienia indywidualnego Szkolenia lub Pakietu obejmującego cykl co najmniej dwóch lub więcej Szkoleń – zgodnie z opisem w Serwisie.
    2. Usługodawca zgodnie z informacjami w Serwisie oferuje możliwość uczestnictwa w Szkoleniach stacjonarnych – realizowanych w miejscu wskazanym przez Usługodawcę lub Szkoleniach online.
    3. O ile w Serwisie nie wskazano inaczej każde Szkolenie trwa 55 (pięćdziesiąt pięć) minut.
    4. Szkolnie odbywa się według programu zaproponowanego przez Usługodawcę lub osobę przeprowadzającą Szkolenie.
    5. Usługodawca zgodnie z informacjami w Serwisie może oferować różne rodzaje, typy czy tematykę Szkoleń.
    6. Użytkownik Zamawiając Szkolenie wybiera jego termin spośród dostępnych terminów wskazanych w Serwisie.
    7. W przypadku Zamówienia Pakietu Szkoleń, termin poszczególnych Szkoleń Użytkownik ustala indywidualnie z Usługodawcą, kontaktując się z nim w sposób wskazany w pkt. I Regulaminu. W ten sposób umówione Szkolenie jest odejmowane z puli Szkoleń dostępnych do wykorzystania w Pakiecie. Usługodawca może wskazać w Serwisie termin maksymalny, w którym Użytkownik może wykorzystywać Pakiet Szkoleń przez umówienie terminów Szkoleń dostępnych w puli Zamówionego Pakietu.
    8. W przypadku Szkolenia Online, Usługodawca w Serwisie wskazuje każdorazowo formy jego przeprowadzenia, w tym komunikator lub inne oprogramowanie niezbędne do uczestnictwa w Szkoleniu oraz inne wymogi techniczne i zakres Szkolenia. W przypadku Szkolenia Online, Usługodawca może też w szczególności, w celu jego przeprowadzenia, udostępniać Użytkownikowi dostępy lub zaproszenia zawierające linki do wspomnianego oprogramowania, w tym w formie wiadomości w ramach Konta Użytkownika lub wiadomości e-mail przesyłanych na adres Użytkownika podany w trakcie Zamówienia.
    9. Zmiana terminu, zmiana na inną Usługę Akademii Głosu lub rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu jest możliwa na zasadach określonych w pkt. X.

 

 

PRODUKTY

 

    1. Usługodawca może oferować Użytkownikom w Serwisie również Zamówienie Produktów.
    2. Zgodnie z informacjami w Serwisie Produktu mogą być oferowane w formie elektronicznej lub fizycznej – w tym na fizycznych stałych nośnikach.
    3. W przypadku Produktów dostarczanych w formie fizycznego Produktu – w tym na fizycznych stałych nośnikach, Usługodawca każdorazowo w opisie Produktu w Serwisie wskaże dostępne formy dostawy, jej koszty oraz ograniczenia w zakresie dostarczania.
    4. Format Produktów – w tym w szczególności w przypadku Produktów oferowanych w formie elektronicznej jest wskazany w Serwisie. Produkty takie mogą być dostarczane Użytkownikowi w szczególności z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub Konta w Serwisie.
    5. W przypadku Zamówienia Produktu, Usługodawca w Serwisie informuje również Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostarczenia, a terminy te powinny być liczone od dnia zaksięgowania płatności Użytkownika na koncie Usługodawcy lub otrzymania przez Usługodawcę informacji z systemu agenta płatności o wpływie płatności Użytkownika.
    6. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 

 

ZMIANY TERMINU ORAZ REZYGNACJA Z USŁUGI AKADEMII GŁOSU

    1. Zmiana terminu Zamówionej przez Użytkownika Usługi Akademii Głosu jest możliwa wyłącznie w drodze indywidualnych ustaleń z Usługodawcą. W przypadku konieczności takiej zmiany, Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą w sposób wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, a Usługodawca w miarę możliwości uwzględnia rozsądne życzenia Użytkownika w tym zakresie.
    2. W tym samym trybie realizowane są zmiany terminów Szkoleń realizowanych w ramach puli z Zamówionego przez Użytkownika Pakietu, w przypadku gdy Użytkownik ustalił już z Usługodawcą termin odbycia takiego Szkolenia lub Szkoleń.
    3. W trybie, o którym mowa w ppkt. powyżej, Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy potrzebę zamiany Zamówionej a niewykorzystanej jeszcze Usługi Akademii Głosu na inną Usługę. W takim przypadku, strony indywidualnie ustalają możliwość takiej zamiany, jak również jej zasady.
    4. Usługodawca umożliwia również Użytkownikowi rezygnację z Zamówionej Usługi Akademii Głosu, realizowaną w formie umownego prawa odstąpienia od Umowy. Umowne prawo odstąpienia od Umowy może być realizowane w następujących terminach:
   1. W przypadku Warsztatów – nie później niż na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed ustalonym dniem odbycia Warsztatów;
   2. W przypadku Szkolenia – nie później niż na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed ustalonym terminem odbycia Szkolenia.
 1. W celu rezygnacja z Usługi Akademii Głosu, o której mowa w ppkt. 4 powyżej, Użytkownik zgłasza w terminie wyżej określonym, oświadczenie o rezygnacji w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu.
 2. W przypadku skutecznego skorzystania przez Użytkownika z umownego prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej Usługodawca dokonuje zwrotu uiszczonej przez Użytkownika płatności.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 

    1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług oraz Umowy), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. W tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza udostępnianego na stronie Serwisu lub sformułować oświadczenie samodzielnie.
    2. Usługodawca informuje, że zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w następujących przypadkach:
   1. w przypadku, gdy Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy,
   2. w przypadku o gdy Umowa polega na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
   3. przypadkach umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
    1. Użytkownik jest zobowiązany do:
 1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
 2. wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcy o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu;
 3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
    1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych oraz umieszczanie treści o charakterze reklamowym czy marketingowym w Serwisie, chyba że przepisy Regulaminu na to wyraźnie zezwalają.
    2. Zakazane jest dodawanie i/lub prezentowanie przez Użytkowników w ramach Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane i/lub prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
   1. naruszać godności ludzkiej;
   2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
   3. zawierać treści pornograficznych;
   4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
   5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
   6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,
 2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Wszelkie treści i informacje przekazywane Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach realizacji jego Usług, w tym w zarówno informacje oraz materiały przekazywane Użytkownikowi w formie elektronicznej jak i papierowej, mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny, oraz są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być przygotowywane również według indywidualnych preferencji Użytkownika i być oparte o informacje przekazane Usługodawcy przez Użytkownika, a ich zakres i stopień skonkretyzowania oraz sprecyzowania i trafności zależy od samego Użytkownika. Zapoznawanie się oraz korzystanie z tych danych i informacji przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce. Nie zastępuje też osobistej konsultacji ze specjalistą.

 

REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produktu, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu. Produktu dostarczany w formie elektronicznie należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania.

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w pkt. I.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu, zawierające zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 7. Konsumenci posiadający Konto w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach w Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres wskazany w pkt. I Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta w Serwisie. Użytkownik nie akceptujący zmiany Regulaminu może również samodzielnie usunąć Konto.
 8. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowy świadczenia Usług Serwisu ulegają rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 9. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 8 powyżej, zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.